Al Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Proses penurunan Al Quran  kurang lebih selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dari Mekah dan Madinah. Al Quran berasal dari kata qara’a, yaqra’u, qiraa’atan, atau qur’anan yang berarti menumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (al-dlammu). Al Quran  langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantara Malaikat Jibril as. Pada saat diturunkannya Nabi Muhammad Saw. langsung mendiktekan dan meminta perantara Malaikat Jibril as. Pada saat itu para sahabat menulis ayat-ayat Al Quran di tulang, pelapah-pelapah, batu, kulit-kulit binatang dan sebagainya sebab pada masa itu belum ada kertas seperti sekarang ini.

launching 1

Pada zaman Nabi Muhammad Saw. Pada jenjang ini penyandaran pada hafalan lebih banyak daripada penyandaraan pada tulisan karena hafalan para sahabat sangat kuat dan cepat disamping sedikitnya orang yang bisa baca tulis dan sarananya. Selanjutnya di zaman para sahabat, Abu Bakar Ash Shiddiq dan Utsman bin Affan Al Quran masih berbentuk mushaf. Hingga pada masa kekhalifahan Abu Bakar, mushaf-mushaf tersebut dikumpulkan dalam satu mushar agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Akhirnya mushaf Al Quran tetap seperti itu sampai dengan sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara Mutawatir.